Sklep oraz serwis nieczynnny do odwołania.

Zwroty

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy  Info:

Firma F.H.U Proserwis zajmuję się sprzedażą oryginalnych po serwisowych części zamiennych do urządzeń AGD.
Oferujemy części zamienne o charakterze Elektrycznym i mechanicznym.

Części elektryczne to podzespoły z elementami zasilanymi prądem z modułu mocy urządzenia. przeznaczone do zainstalowania w maszynie lub urządzeniu w celu zastąpienia zepsutej lub zużytej oryginalnej części. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz ochronę zdrowia i życia sprzedawane przez nas części przechodzą testy elektryczne określające ich przydatność do dalszej eksploatacji. Klient otrzymuje towar zapieczętowany co, oznacza że jest bezpieczny i gotowy do montażu w urządzeniu do którego został przeznaczony. Podzespoły elektryczne powinny zostać zamontowane przez osoby do tego celu uprawnione.

Części mechaniczne które mają zastosowanie do komory zmywania lub piorącej podlegają czyszczeniu i sterylizacji termicznej. Klient otrzymuje towar zapieczętowany i gotowy do montażu w urządzeniu.

Wyżej wymieniony rodzaj części stanowi wyjątek w ustawie   z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Czytaj: 15( e)  w której ,przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Oznacza to że w przypadku w/w towaru klient zwracający towar rozpieczętowany może spotkać się z odmową zwrotu, lub poniesie koszty związane z czynnościami przywracającymi jego pierwotny stan umożliwiający dalszą sprzedaż


Część dalsza: Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: F.H.U Proserwis Wejherowo 84-200 Ul. Asnyka 4 Lub na E-mail:   Pro.serwis1@vp.pl


 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Faktury. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po przesłaniu Oświadczenia Sprzedawca przyśle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

 

 1. Konsument nie ponosi kosztów:
 2. a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 1. b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem punktu 4, 10,12 oraz 18 . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres:

F.H.U Proserwis Wejherowo 84-200 Ul.Staffa 17 z dopiskiem „ zwrot towaru

 

 1. Zwracana rzecz, nie powinna nosić śladów użytkowania oraz powinna być zapakowana w oryginalne niezniszczone opakowanie. Ponadto zwracana rzecz musi być kompletna. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (Konsument zobowiązany jest do podania dokładnych danych nabywcy wraz z adresem).

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

12 Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zapakowania towaru przez Konsumenta. Zwrot rzeczy następuje na koszt i ryzyko Konsumenta.

 

 1. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca/Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

 1. W przypadku zwrotu towaru w związku z nieskutecznym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży towar zostanie odesłany na koszt i ryzyko Konsumenta.

 

 1. W przypadku wysłania przez Konsumenta rzeczy na koszt Odbiorcy, Sprzedawca nie ma obowiązku odebrania przesyłki. W przypadku podjęcia decyzji o odebraniu przesyłki przesłanej na koszt odbiorcy Sprzedawca ma prawo do potrącenia kosztów przesyłki od ceny zwracanej Konsumentowi.

 

 1. W przypadku dokonania zwrotu rzeczy rozpakowanej i używanej, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku uszkodzenia zwracanej rzeczy, odesłania niekompletnej rzeczy, odesłania rzeczy zniszczonej, w uszkodzonym opakowaniu jednostkowym , Konsument odpowiada za wszelkie ujawnione uszkodzenia, aż do pełnej utraty wartości uszkodzonego urządzenia. W szczególności Konsument jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy odpowiedniego odszkodowania. Sprzedawca będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty będącej wynikiem zmniejszenia wartości rzeczy od ceny zwracanej Konsumentowi.